Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải hệ phương trình :

Giải hệ phương trình :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải hệ phương trình : left{begin{matrix}xy-1=x(y+2)5x(x+2)=5x^{2}-2x+3yend{matrix}right.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn