Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Diện tích mặt cầu có bán kính bằng 2 cm là:

Diện tích mặt cầu có bán kính bằng 2 cm là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Diện tích mặt cầu có bán kính bằng 2 cm là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn