Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hệ số cân bằng của phương trình (2) là:

Hệ số cân bằng của phương trình (2) là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ số cân bằng của phương trình (2) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

FeS + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + SO4 + 3NO + 2H2O

Ý kiến của bạn