Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ số của x^7 trong khai triển của nhị thức Niu tơn ( 3 - x )^9 là

Hệ số của x^7 trong khai triển của nhị thức Niu tơn ( 3 - x )^9 là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ số của ({x^7}) trong khai triển của nhị thức Niu tơn ({left( {3 - x} right)^9}) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có ({left( {3 - x} right)^9} = sumlimits_{k = 0}^9 {C_9^k{3^{9 - k}}{{left( { - x} right)}^k} = } sumlimits_{k = 0}^9 {C_9^k{3^{9 - k}}{{left( { - 1} right)}^k}.{x^k}} )

Số hạng chứa ({x^7}) trong khai triển ứng với (k = 7)  nên hệ số của ({x^7}) là (C_9^7{.3^{9 - 7}}.{left( { - 1} right)^7} =  - 9C_9^7)

Chọn: D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn