Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan hoàn toàn 215 gam hỗn hợp X gồm Al Zn FeO và Cu(NO3)2 cần dùng vừa đủ 430 ml dung dịch H2SO4

Hòa tan hoàn toàn 215 gam hỗn hợp X gồm Al Zn FeO và Cu(NO3)2 cần dùng vừa đủ 430 ml dung dịch H2SO4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO và Cu(NO3)2 cần dùng vừa đủ 430 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được hỗn hợp khí Y gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2; dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa (không chứa muối Fe3+). Cô cạn Z, thu được 56,9 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của Al trong X có giá trị gần nhất là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(21,5(g)Xleft{ begin{gathered}
Al hfill
Zn hfill
FeO hfill
Cu{(N{O_3})_2} hfill
end{gathered} right. + {H_2}S{O_4}:0,43 to 56,9(g)Zleft{ begin{gathered}
A{l^{3 + }} hfill
Z{n^{2 + }} hfill
F{e^{2 + }} hfill
C{u^{2 + }} hfill
N{H_4}^ + hfill
S{O_4}^{2 - }:0,43 hfill
end{gathered} right. + Yleft{ begin{gathered}
NO:0,06 hfill
{H_2}:0,13 hfill
end{gathered} right. + {H_2}O)

BTKL: mH2O = mX + mH2SO4 - mZ - mNO – mH2 = 21,5 + 0,43.98 - 56,9 - 0,06.30 - 0,13.2 = 4,68 gam

=> nH2O = 0,26 mol

BTNT “H”: ({n_{N{H_4}^ + }}{text{ }} = frac{{2{n_{{H_2}S{O_4}}} - 2{n_{{H_2}}} - 2{n_{{H_2}O}}}}{4} = frac{{2.0,43 - 2.0,13 - 2.0,26}}{4} = 0,02mol)

BTNT “N: 2nCu(NO3)2 = nNH4+ + nNO = 0,02 + 0,06 = 0,08 mol

=> nCu(NO3)2 = 0,04 mol

Như vậy ta có sơ đồ sau:

(21,5(g)Xleft{ begin{gathered}
Al:x hfill
Zn:y hfill
FeO:z hfill
Cu{(N{O_3})_2}:0,04 hfill
end{gathered} right. + {H_2}S{O_4}:0,43 to 56,9(g)Zleft{ begin{gathered}
A{l^{3 + }}:x hfill
Z{n^{2 + }}:y hfill
F{e^{2 + }}:z hfill
C{u^{2 + }}:0,04 hfill
N{H_4}^ + :0,02 hfill
S{O_4}^{2 - }:0,43 hfill
end{gathered} right. + Yleft{ begin{gathered}
NO:0,06 hfill
{H_2}:0,13 hfill
end{gathered} right. + {H_2}O:0,26)

mX = 27x + 65y + 72z + 188.0,04 = 21,5

mZ = 27x + 65y + 56z + 0,04.64 + 0,02.18 + 0,43.96 = 56,9

BTĐT cho dd Z: 3x + 2y + 2z + 0,04.2 + 0,02 = 0,43.2

Giải hệ 3 phương trình trên ta được: x = 0,16; y = 0,06; z = 0,08

=> %mAl = (0,16.27/21,5).100% = 20,09% gần nhất với 20%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn