Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metyl amin. Hỗn hợp Y chứa glyxin và lysin.

Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metyl amin. Hỗn hợp Y chứa glyxin và lysin.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metyl amin. Hỗn hợp Y chứa glyxin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X và Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 và N2. Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong Z là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặt công thức chung của 2 amin là CnH2n+3N

Sơ đồ bài toán:

(0,2mol,Zleft{ begin{gathered}
{C_n}{H_{2n + 3}}N:a hfill
{C_2}{H_5}{O_2}N:b hfill
{C_6}{H_{14}}{O_2}{N_2}:c hfill
end{gathered} right. + {O_2}:1,035 to left{ begin{gathered}
{H_2}O:0,91 hfill
left. begin{gathered}
C{O_2} hfill
{N_2} hfill
end{gathered} right}0,81 hfill
end{gathered} right.)

+ nZ = a + b + c = 0,2 (1)

+ BTNT “H”: nH2O = (n+1,5)a + 2,5b + 7c = 0,91 hay 1,5a + 2,5b + 7c + na = 0,91 (2)

+ BTNT “C”: nCO2 = na + 2b + 6c (mol)

   BTNT “N”: nN2 = 0,5a + 0,5b + c (mol)

=> nCO2 + nN2 = 0,5a + 2,5b + 7c + na = 0,81 (3)

+ BTNT “O”: 2b + 2c + 1,035.2 = 0,91 + 2(na+2b+6c) hay 2b + 10c + 2na = 1,16 (4)

Coi như na là 1 ẩn. Giải (1) (2) (3) (4) thu được:

a = 0,1; b = 0,04; c = 0,06; na = 0,24

=> n = 2,4 => 2 amin là C2H7N (x mol) và C3H9N (y mol)

n amin = x + y = 0,1 (*)

n = (frac{{2x + 3y}}{{0,1}}) = 2,4 (**)

Giải (*) và (**) thu được x = 0,06; y = 0,04

=> %mC2H7N = (frac{{0,06.45}}{{0,06.45 + 0,04.59 + 0,04.75 + 0,06.146}}.100% ) = 16,05%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn