Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3

Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 8,96 lít CO (đktc) sau 1 thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro là 19. Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch T và 7,168 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T thu được 3,456m gam muối khan. Giá trị của m gần nhất với:

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

%mO = 25,39% => mO = 0,2539m (gam)

=> m KL = 0,7461m (gam)

n CO = n Z = 8,96: 22,4 = 0,4 mol

=> n CO = 0,15 ; n CO2 = 0,25

=> n O bị chiếm = 0,25 mol

=> n O còn lại = 0,2539m / 16 – 0,25 mol

n NO = 7,168 / 22,4 = 0,32 mol

Coi hỗn hợp Y gồm kim loại : 0,7461m (gam) và O: 0,2539/16 – 0,25 (mol)

Ta có:

O0 +                                        2e        →                    O-2

0,2539m/16 – 0,25               0,2539m/8 – 0,5

N+5                  + 3e →           N+2

0,96                0,32

=> m muối = m KL + m NO3   = 0,7461m + 62. (0,2539m/8 – 0,5 + 0,96)

=> 3,456m = 2,714m + 28,52

m = 38,45 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn