Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm Al Fe2O3 Fe3O4 và CuO trong đó oxi chiếm 2539% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X

Hỗn hợp X gồm Al Fe2O3 Fe3O4 và CuO trong đó oxi chiếm 2539% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 13,44 lít khí CO (đktc), sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 19. Cho chất rắn Y tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch T và 10,752 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T, thu được 5,184m gam muối khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào dưới đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặt số mol các khí trong hỗn hợp Z: CO (x mol) và CO2 (y mol)

BTNT “C”: nCO = nCO dư + nCO2 => x + y = 0,6 mol

mZ = mCO + mCO2 => 28x + 44y = 0,6.38

Giải hệ trên được x = 0,225 và y = 0,375

Đặt nO(X) = a mol

CO + [O] → CO2

nO pư = nCO2 = 0,375 mol => nO(Y) = a – 0,375 (mol)

Sơ đồ bài toán:

(m(g),Xleft{ begin{gathered}
Al hfill
Fe hfill
Cu hfill
O(25,39% ):a hfill
end{gathered} right. + CO:0,6 to Zleft{ begin{gathered}
CO:0,225 hfill
C{O_2}:0,375 hfill
end{gathered} right.({overline M _Z} = 38) + Yleft{ begin{gathered}
Al hfill
Fe hfill
Cu hfill
O,du:a - 0,375 hfill
end{gathered} right.xrightarrow{{ + HN{O_3},du}}underbrace {Tleft{ begin{gathered}
A{l^{3 + }} hfill
F{e^{3 + }} hfill
C{u^{2 + }} hfill
N{O_3}^ - hfill
end{gathered} right.}_{5,184m(g)} + NO:0,48)

 nNO3- = n e trao đổi = 3nNO + 2nO(Y) = 3.0,48 + 2(a-0,375)

m muối = mKL + mNO3- => mKL + 62(2a+0,69) = 5,184a (1)

mX = mKL + mO => mKL + 16a = m (2)

Mà trong X oxi chiếm 25,39% về khối lượng nên ta có: 16a = 0,2539m (3)

Giải (1) (2) (3) thu được m = 17,32 gam gần nhất với 17 gam

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn