Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mệnh đề không đúng là?

Mệnh đề không đúng là?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mệnh đề không đúng là?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. đúng vì trong phân tử CH3CH2COOCH=CH2 có liên kết pi C=C

B. Sai vì CH3CH2COOCH=CH2 tạo bởi axit no CH3CH2COOH và CH≡ CH, còn

CH2=CHCOOCH3 tạo bởi axit không no CH2=CHCOOH và ancol CH3OH

C. đúng

D. đúng: CH3CH2COOCH=CH2 + NaOH → CH3CH2COONa + CH3CHO (andehut)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn