Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3<

Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,1M và AgNO3 0,1M . Đến khi phản ứng hoàn toàn thì thấy khối lượng thanh Fe:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có : Fe + Cu2+ -> Fe2+ + Cu

Fe + 2Ag+ -> Fe2+ + 2Ag

=> mthanh Fe sau – mthanh Fe trước = mAg + mCu – mFe pứ = 108.0,01 + 64.0,01 – 56.(0,01 + 0,005) = 0,88g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn