Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4

Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có:

8Al + 3Fe3O4 ---> 4Al2O3 + 9Fe 

0,4<----0,15<------------0,2 

Do sau phản ứng, cho dd vào NaOH thấy tạo H2--->Al dư Fe3O4 hết. 

X: Al2O3, Fe, Al dư 

Al + NaOH + H2O ---> NaAlO2 + 3/2H2 

0,1<-----------------------------0,1<-- 0,15 

Al2O3 + NaOH ----> NaAlO2 + H2O (2) 

0,2<------------------------0,4 

NaAlO2 + CO2 + H2O--->Al(OH)3kt + NaHCO3 

0,5<----------------------------0,5

nNaAlO2 (2) = 0,5-0,1=0,4 

Tổng nAl=0,4 + 0,1=0,5 

nFe3O4=0,15 

--->m=48,3 

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn