Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen không alen phân li độc lập cùng quy định

Ở một loài thực vật tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen không alen phân li độc lập cùng quy định

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen không alen phân li độc lập cùng quy định, trong đó: A-B-: quả dẹt; A-bb và aaB-: quả tròn; aabb: quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả tròn, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Cho các cây quả dẹt, hoa đỏ ở F1 đem nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội thuần chủng sẽ thu được tối đa số dòng thuần là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phương pháp:

Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb (lai hai cây dị hợp 2 cặp gen)

Cách giải:

- Cây quả dẹt, hoa đỏ tự thụ phấn → quả dài, hoa trắng →cây quả dẹt, hoa đỏ P dị hợp về 3 cặp gen: Aa,Bb, Dd

Nếu các gen PLĐL thì tỷ lệ kểu hình phải là (9:6:1)(3:1) ≠ đề bài → 1 trong 2 gen quy định hình dạng và gen quy định màu sắc cùng nằm trên 1 cặp NST

Giả sử cặp gen Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST

Tỷ lệ quả dẹt hoa trắng (A-ddB-) = 3/16 →A-dd =(3/16):0,75B- = 0,25 →aabb = 0 → Cây dị hợp đối và liên kết hoàn toàn

Kiểu gen của P: (frac{{Ad}}{{aD}}Bb times frac{{Ad}}{{aD}}Bb to left( {1frac{{Ad}}{{Ad}}:2frac{{Ad}}{{aD}}:1frac{{aD}}{{aD}}} right)left( {1BB:2Bb:1bb} right))

Cây quả dẹt hoa đỏ (frac{{Ad}}{{aD}}left( {1BB:2Bb} right)) tạo các giao tử (Ad:aD)(B:b) khi đem nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hoá sẽ tạo được tối đa 4 dòng thuần

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn