Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phản ứng nào sau đây cacbon đóng vai trò là chất khử?

Phản ứng nào sau đây cacbon đóng vai trò là chất khử?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây cacbon đóng vai trò là chất khử?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(eqalign{
& mathop Climits^0 + 4Hmathop Nlimits^{ + 5} {O_3}buildrel {} over
longrightarrow mathop Climits^{ + 4} {O_2} + 4mathop Nlimits^{ + 4} {O_2} + 2{H_2}O cr
& CK,,,,OXH cr} )

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn