Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây đúng?

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu đúng là : C

A sai vì bazo nitric của ARN là A, U, G, X

B sai, một bộ ba mã di truyền chỉ mã hóa cho 1 axit amin duy nhất

D sai, ARN nói chung đều có cấu trúc mạch đơn

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn