Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số nào đồng biến trên R:

Hàm số nào đồng biến trên R:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số nào đồng biến trên R:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hàm số đồng biến khi hế số a > 0

Ý kiến của bạn