Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

X là axit đơn chức mạch hở; Y là ancol đơn chức mạch hở. Đung hỗn hợp X Y với H2SO4 đặc thu được est

X là axit đơn chức mạch hở; Y là ancol đơn chức mạch hở. Đung hỗn hợp X Y với H2SO4 đặc thu được est

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là axit đơn chức, mạch hở; Y là ancol đơn chức, mạch hở. Đung hỗn hợp X, Y với H2SO4 đặc thu được este Z. Biết trong Z có chứa 54,54% khối lượng cacbon. Số cặp chất phù hợp với X, Y là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi công thức của este Z là: CxHyO2 (đk: y ≤ 2x +2; x ≥ 2 )

Ta có:

(eqalign{
& % C = {{12x} over {12x + y + 32}}.100% = 54,54% cr
& Rightarrow 10x = y + 32 cr} )

Chạy thấy giá trị x = 4 và y = 8 thỏa mãn

Vậy công thức của Z: C4H8O2

Các CTCT thỏa mãn là:

HCOOCH2CH2CH3

HCOOCH(CH3)CH3

CH3COOC2H5

C2H5COOCH3

=> Có 4 CTCT thỏa mãn

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn