Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitri

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chú ý tỉ lệ mol 3 mol HNO3 => 1 mol xenlulozo trinitrat

m = 29,7 : 297 : 0,9 . 3 . 63 = 21 kg

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn