Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét các loại đột biến sau: (1) Mất đoạn nhiễm sắc thể.     

Xét các loại đột biến sau: (1) Mất đoạn nhiễm sắc thể.     

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các loại đột biến sau:

(1) Mất đoạn nhiễm sắc thể.                              (2) Lặp đoạn nhiễm sắc thể.

(3) Đảo đoạn nhiễm sắc thể.                              (4) Chuyển đoạn không tương hỗ.

(5) Đột biến thể một.                                         (6) Đột biến thể ba.

Những loại đột biến làm thay đổi độ dài của phân tử ADN là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở dạng mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn trên 2 NST không tương đồng làm thay đổi độ dài của phân tử ADN.

- Các đột biến số lượng nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở dạng đảo đoạn, chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể không làm thay đổi độ dài của phân tử ADN.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn