Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

- Cuối thế kỉ IX nhà Đường suy yếu, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra (tiêu biểu là khởi nghĩa Hoàng Sào)

=> Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

- Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức.

- Khúc thừa Dụ, được sự ủng hộ của nhân dân, đánh chiếm Tống Binh rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

- Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ

- Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay đã:

+ Đặt lại các khu vực hành chính.

+ Cử người trông coi mọi việc đến tận xã.

+ Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc.

+ Lập lại sổ hộ khẩu.

2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán

- Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay. Khúc Thừa Mĩ cử sử sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong cho chức Tiết độ sứ.

Lược đồ: Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930 – 931)

- Dương Đình Nghệ xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SỬ Lớp 6