Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Định lý Pytago

Định lý Pytago

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Định lý Pytago

Định lý Py-ta-go

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

Ví dụ: \(\Delta ABC\) vuông tại  $A$\( \Rightarrow B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\)

2. Định lý Pytago đảo

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phường của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

Ví dụ:

\(\Delta ABC\) có \(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\)\( \Rightarrow \widehat {BAC} = {90^0}.\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông

Phương pháp:

Sử dụng định lý Py-ta-go.

Dạng 2: Sử dụng định lý Py-ta-go đảo để nhận biết tam giác vuông

Phương pháp:

+ Tính bình phương các độ dài ba cạnh của tam giác

+ So sánh bình phương của cạnh lớn nhất với tổng các bình phương của hai cạnh kia

+ Nếu hai kết quả bằng nhau thì tam giác đó là tam giác vuông, cạnh lớn nhất là cạnh huyền.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 7