Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ

Định lý 1: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

Ví dụ: \(\Delta ABC,\) \(AC > AB \Rightarrow \widehat B > \widehat C\).

Định lí 2: Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

Ví dụ: \(\Delta ABC,\) \(\widehat B > \widehat C \Rightarrow AC > AB\)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: So sánh hai góc trong một tam giác

Phương pháp:

- Xét hai góc cần so sánh là hai góc của một tam giác

- Tìm cạnh lớn hơn trong hai cạnh đối diện của hai góc ấy

- Từ đó so sánh hai góc

Dạng 2: So sánh hai cạnh trong một tam giác

Phương pháp:

- Xét hai cạnh cần so sánh là hai cạnh của một tam giác

- Tìm góc lớn hơn trong hai góc đối diện của hai góc ấy

- Từ đó so sánh hai cạnh

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 7