Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Làm tròn số

Làm tròn số

I. Các kiến thức cần nhớ

Qui ước làm tròn số

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

Ví dụ:

+ Làm tròn số $79,1534$ đến chữ số thập phân thứ ba là $79,153$

+ Làm tròn số $79,1534$ đến chữ số thập phân thứ nhất là: $79,2$.

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Làm tròn số theo yêu cầu cho trước

Phương pháp:

+ Áp dụng qui ước làm tròn số trong hai trường hợp

+ Hiểu rõ yêu cầu bài toán: “ làm tròn số đến chữ số thập phân thứ…”, “ làm tròn đến hàng…”

Dạng 2: Thực hiện phép tính hoặc giải bài toán rồi làm tròn kết quả

Phương pháp:

Giải bài toán rồi dùng qui ước làm tròn số để làm tròn theo yêu cầu bài toán.

Dạng 3: Ước lượng kết quả phép tính

Phương pháp:

Để ước lượng kết quả phép tính , ta thường sử dụng qui ước làm tròn số để làm tròn chữ số ở hàng cao nhất của mỗi số trong phép tính.

Ví dụ: Số \(567\) được làm tròn đến chữ số hàng cao nhất là làm tròn đến chữ số hàng trăm \(567 \approx 600\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 7