Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

I – NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG

Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta

II – NHÌN THẤY MỘT VẬT

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta

III – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG

Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

Ví dụ: Ánh sáng Mặt Trời, bóng đèn điện, ngọn nến đang cháy, ….

Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiều vào nó.

Ví dụ: Mặt trăng (hắt lại ánh sáng của mặt Trời), con ngươi, ...

Chú ý:

+ Vật đen  là vật không tự nó phát ra ánh sáng cũng như hắt lại ánh sáng chiếu tới nó.

+ Ta có thể nhận biết vật đen vì nó được đặt cạnh những vật sáng khác.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!