Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1) x ≥ 5 2) (1;-1) 3) P=1 4) 6pi (cm)

1) x ≥ 5 2) (1;-1) 3) P=1 4) 6pi (cm)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn