Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất?

Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hàm số bậc nhất có dạng y = ax+b (với a khác 0)

Ý kiến của bạn