Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương trình nào sau đây có đúng hai nghiệm phân biệt:

Phương trình nào sau đây có đúng hai nghiệm phân biệt:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình nào sau đây có đúng hai nghiệm phân biệt:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt   > 0

Ý kiến của bạn