Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1a) m=3 1b) m=4/7 2) Hệ có 4 nghiệm

1a) m=3 1b) m=4/7 2) Hệ có 4 nghiệm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn