Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) 23 và 1,5 km/h b) 2059,84 cm2 và 10,33 lít

a) 23 và 1,5 km/h b) 2059,84 cm2 và 10,33 lít

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn