Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) (x;y)=(-1;2) b) 3căn2+7

a) (x;y)=(-1;2) b) 3căn2+7

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn