Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bằng chứng tế bào học nào sau đây góp phần giải thích về n

Bằng chứng tế bào học nào sau đây góp phần giải thích về n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bằng chứng tế bào học nào sau đây góp phần giải thích về nguồn gốc chung cùa sinh giới? 1.   Tể bào là đơn  vị cẩu tạo và là đơn vị chức năng cùa mọi cơ thể sinh vật 2.   Tế  bào thực vật có lục lạp và màng xenlulôxơ còn ớ tể bào động vật thì không. 3.   Tế bào các loài đều có thành phần hóa học và có nhiều đặc điểm cấu trúc tương tự. 4.   Cơ sở của sinh sản dựa vào quá trình phân bào


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các bằng chứng tế bào học góp phần giải thích nguồn gốc chung của sinh giới là:

+ Tế bào là đơn vị cấu tạo và là đơn vị chức năng của mọi cơ thế sinh vật.

+ Tế bào các loài đều có thành phần hóa học về các đặc điểm về cấu trúc tương tự nhau.

+ Cơ sở của sinh sản dựa vào quá trình phân bào.     

  (chọn A)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn