Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết f(1) = 2 tính f(2)

Biết f(1) = 2 tính f(2)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết f(1) = 2 tính f(2)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

f(1) = 2 (m – 1 ) . 1 + 2m – 3 = 2 3m = 6 m = 2

y = x + 1 => f(2) = 2 + 1 = 3

Ý kiến của bạn