Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 284 gam hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X Y tác dụng vừa đủ với Na. Sau phản ứng thu được 46 gam

Cho 284 gam hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X Y tác dụng vừa đủ với Na. Sau phản ứng thu được 46 gam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,84 gam hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X, Y tác dụng vừa đủ với Na. Sau phản ứng thu được 4,6 gam chất rắn và bao nhiêu lít khí H2 (ở đktc)?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi công thức chung của hai ancol là ROH

ROH + Na → RONa + ½ H2

Đặt nNa=x mol → nH2= 0,5x mol

Theo bảo toàn khối lượng ta có: mancol+ mNa= mmuối+ mH2

↔ 2,84 + 23.x = 4,6 + 0,5x.2 ↔ x= 0,08 → nH2= 0,5x= 0,04 mol→ VH2= 0,896 lít

Đáp án A

Ý kiến của bạn