Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 364 gam hỗn hợp R gồm một oxit một hiđroxit và một muối cacbonat trung hòa của một kim loại M có

Cho 364 gam hỗn hợp R gồm một oxit một hiđroxit và một muối cacbonat trung hòa của một kim loại M có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3,64 gam hỗn hợp R gồm một oxit, một hiđroxit và một muối cacbonat trung hòa của một kim loại M có hóa trị II tác dụng vừa đủ với 117,6 gam dung dịch H2SO4 10%. Sau phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và dung dịch muối duy nhất có nồng độ 10,867% (khối lượng riêng là 1,093 gam/ml); nồng độ mol là 0,545M. Xác định kim loại M và tính % khối lượng hiđroxit của kim loại M có trong hỗn hợp R.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

a) Đặt  số mol của MO, M(OH)2, MCO3 tương ứng là x, y, z.

Nếu tạo muối trung hòa ta có các phản ứng

(1) MO  +  H2SO4   MSO4    +   H2O                     

(2) M(OH)+  H2SO4    MSO4    +  2H2O

(3) MCO3   +  H2SO4    MSO4    +   H2O + CO2    

Nếu tạo muối axít ta có các phản ứng

(4) MO  +  2H2SO4    M(HSO4)2   +   H2O           

(5) M(OH)+  2H2SO4    M(HSO4)2      +  2H2

(6) MCO3   +  2H2SO4   M(HSO4)2  +   H2O + CO2             

Ta có :  

m dd muối = D.V.1000 => m muối = D.V.C%.1000 (V đơn vị là lít)
n muối = CM.V (V đơn vị lít)
M = m muối : n muối = D.C%.1000/CM = 1,093.10,867%.1000/0,545 = 218 gam/mol

- TH1: Nếu muối là MSO4 => M +96  = 218 => M =122 (loại)

- TH2: Nếu là muối M(HSO4)2 => M + 97.2  = 218 => M  = 24 (Mg)

Vậy xảy ra phản ứng (4, 5, 6) tạo muối Mg(HSO4)2

b) Theo (4,5,6) => Số mol CO2  = 0,448/22,4  = 0,02 mol => z  = 0,02       (I)

n H2SO4  = 117,6.10/98 = 0,12 mol => 2x + 2y + 2z  = 0,12                          (II)

Đề bài:       40x + 58y + 84z  = 3,64                                                             (III)

Giải hệ (I, II, III) : x  = 0,02; y  = 0,02; z  = 0,02

%MgO  = 40.0,02.100/3,64  = 21,98%

%Mg(OH)2  = 58.0,02.100/3,64  = 31,87%    

%MgCO3  = 84.0,02.100/3,64  = 46,15%

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn