Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 768 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 06M và H2SO4 05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Cho 768 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 06M và H2SO4 05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: nCu = 0,12 mol; nH+ = 0,32 mol; nNO3- = 0,12 mol; nSO4(2-) = 0,1 mol

                  3Cu   + 8 H+ + 2NO3-  → 3Cu2+  +   2NO   + 4H2O

Ban đầu     0,12      0,32    0,12

Phản ứng  0,12       0,32     0,08        0,12 mol

Sau pứ       0           0          0,04        0,12 mol

Sau phản ứng thu được Cu2+, NO3-, SO42-

→ Khi cô cạn thì khối lượng muối khan thu được là

m = mCu2++ mNO3-+ mSO4(2-) = 0,12.64 + 62. 0,04 + 0,1.96 = 19,76 gam

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn