Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biểu đồ: <

Cho biểu đồ: <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ:

Biểu đồ trên thể hiện nội dung gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Biểu đồ tròn khác nhau về bán kính sẽ thể hiện tốt nhất quy mô và cơ cấu của đối tượng được thể hiện

Đáp án A không phù hợp vì hiện trạng phát triển thường là biểu đồ cột

Đáp án B không phù hợp vì chuyển dịch cơ cấu là biểu đồ miền

Đáp án C không phù hợp vì tốc độ tăng trưởng là biểu đồ đường

=> chọn D

Ý kiến của bạn