Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ( theo nghĩa hẹp)

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ( theo nghĩa hẹp)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ( theo nghĩa hẹp) của nước ta, ngành chiếm tỉ trọng cao nhất là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nông nghiệp theo nghĩa hẹp bao gồm ngành trồng trọt và chăn nuôi, dựa vào Atlat trang 19,  biểu đồ Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp có thể nhân xét ngành trồng trọt luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn