Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các cân bằng sau:  (1) 2SO2(k) + O2</s

Cho các cân bằng sau:  (1) 2SO2(k) + O2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cân bằng sau: 

(1) 2SO2(k) + O2(k) (overset {xt,{t^0}} leftrightarrows ) 2SO3(k)               

(2) N2(k) + 3H2 (overset {xt,{t^0}} leftrightarrows ) 2NH3(k) 

(3) CO2(k) + H2(k) (overset {xt,{t^0}} leftrightarrows ) CO (k) + H2O (k)  

(4) 2HI (k) (overset {xt,{t^0}} leftrightarrows ) H2(k) + I2 (k)

(5) CH3COOH (l) + C2H5OH (l) (overset {xt,{t^0}} leftrightarrows ) CH3COOC2H5 (l) + H2O (l)  

Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là

Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các cân bằng có số mol 2 vế bằng nhau sẽ không chịu ảnh hưởng từ thay đổi áp suất

Vậy các phản ứng không chuyển dịch khi thay đổi áp suất là: (3), (4) và (5)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn