Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng sau : (1) (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>NH +

Cho các phản ứng sau : (1) (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>NH +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau : (1) (CH3)2NH + NH4Cl ; (2) C6H5CH2NH2 + C6H5NH3Cl ; (3) CH3NH3Cl + NH3 ; (4) C6H5NH3Cl + NH3 . Các phản ứng xảy ra là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các phản ứng đã cho dựa trên tính axit và base của các chất phản ứng

=> axit mạnh + base mạnh  axit yếu + base yếu

=> Các phản ứng thỏa mãn điều kiện trên là (1) ; (2) ; (4)

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn