Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (1) Glucozơ vừa có tính oxi hóa vừa

Cho các phát biểu sau: (1) Glucozơ vừa có tính oxi hóa vừa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử    

(2) Hiđro hóa hoàn toàn axetilen (Ni, t0) thu được etilen.  

(3) Oxi hóa ancol bậc 1 băng CuO, to thu được anđêhit     

(4) Dung dịch axit axetic tác dụng được với CaCO3 

(5) Phân tử toluen có chứa vòng benzen.    

(6) Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac 

(7) Cao su buna thuộc loại polime thiên nhiên                 

(8) Hàm lượng glucozơ trong máu người là khoảng 0,1% 

Số phát biểu luôn  đúng là 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(2) Sai. Hidro hóa hoàn toàn tạo C2H6

 (6) Sai. Tính bazo của anilin nhẹ hơn amoniac

(7) Cao su buna không phải cao su tự nhiên

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn