Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phát biểu sau     (1) Hỗn hợp Fe3O4 + Cu (tỉ lệ mol 1:1) có thể tan hết trong dung dịch HCl

Cho các phát biểu sau     (1) Hỗn hợp Fe3O4 + Cu (tỉ lệ mol 1:1) có thể tan hết trong dung dịch HCl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau

(1) Hỗn hợp Fe3O4 + Cu (tỉ lệ mol 1:1) có thể tan hết trong dung dịch HCl dư.

(2) Cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, chất rắn thu được gồm AgCl và Ag.

(3) Hỗn hợp kim loại Al, Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(4) Hỗn hợp Na và Al2O3 (có tỉ lệ mol 2:1) có thể tan hoàn toàn trong nước.

(5) Cho kim loại Mg dư vào dung dịch FeCl3 sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối tan.

(6) Hỗn hợp kim loại Cu và Ag có thể tan hoàn toàn trong dung dịch gồm KNO3 + H2SO4 loãng.

(7) Kim loại cứng nhất là W, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(1) Giả sử nFe3O4 = nCu = 1 mol

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

     1                                          2

Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2 => Cu tan vừa hết

 1          2

=> đúng

(2) Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

     Ag+ + Cl- → AgCl

=> chất rắn thu được gồm Ag và AgCl

=> đúng

(3) sai, vì Al và Fe thụ động với H2SO4 đặc, nguội

(4) Giả sử nNa = 2 mol; nAl2O3 = 1 mol

Na + H2O → NaOH + 0,5H2

2                         2

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O => Al2O3 tan vừa hết

    1           2

=> đúng

(5) Mg + 2FeCl3 → MgCl2 + 2FeCl2

      Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

=> dung dịch sau phản ứng chỉ chứa muối MgCl2

=> sai

(6) đúng, vì Cu và Ag có thể tan trong dung dịch H+ + NO3-

(7) sai, vì kim loại cứng nhất là Cr

Vậy có 4 phát biểu đúng

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn