Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho các phát biểu sau về các nhân tố tiến hoá: (1) Đột biế

 Cho các phát biểu sau về các nhân tố tiến hoá: (1) Đột biế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho các phát biểu sau về các nhân tố tiến hoá:

(1) Đột biến là nhân tố tiến hoá vô hướng.

(2) Di - nhập gen là nhân tố tiến hoá có hướng.

(3) Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm biến mất một alen có lợi ra khỏi quần thể dù nó là alen lặn hay alen trội.

(4) Chọn lọc tự nhiên tác động vào kiểu gen từ đó làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là: (1),(3)

(2) sai vì di nhập gen là nhân tố vô hướng, (4) sai vì chọn lọc tự nhiên tác động vào kiểu hình qua đó gián tiếp tác động vào kiểu gen làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn