Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau về cacbohidrat  : (a)      Glucozơ và

Cho các phát biểu sau về cacbohidrat  : (a)      Glucozơ và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau về cacbohidrat  :

(a)      Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong  nước.

(b)      Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c)       Trong dung dịch glucozơ và saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2  tạo phức màu xanh  lam.

(d)       Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu                 được một loại monosaccarit duy nhất.

(e)       Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3  thu được Ag.

(g)       Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sorbitol. Số phát biểu               đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có  4   nhận định đúng là (a), (b), (c) (e).

(d) Sai, Khi thủy phân tinh bột chỉ thu được glucozơ còn khi thủy phân saccarozơ thì thu được cả glucozơ và fructozơ.

(g) Sai, Chỉ có glucozơ phản ứng với H2  (Ni. t0) thu được sorbitol, saccarozơ thì không tham gia   phản

ứng hiđro hóa.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn