Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất : HCHO CH3COOH C6H12O6 (Glucôzơ) C2H5OH. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng

Cho dãy các chất : HCHO CH3COOH C6H12O6 (Glucôzơ) C2H5OH. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất : HCHO, CH3COOH, C6H12O6 (Glucôzơ), C2H5OH. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các chất tham gia phản ứng tráng Ag là: HCHO, C6H12O6 (Glucôzơ) => Có 2 chất

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn