Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với

Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

' = (m-3)2 + 2(m-1) =m2 – 6m + 9 + 2m – 2 = m2 – 4m +7

= (m2 – 4m + 4 ) = 3 = ( m – 2 ) 2 + 3 > 0, với mọi m.Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm với mọi m  R

Ý kiến của bạn