Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức tính trọng lượng riêng là

Công thức tính trọng lượng riêng là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức tính trọng lượng riêng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Ý kiến của bạn