Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 516 gam hỗn hợp X gồm các ancol CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH bằng một lượng oxi vừa

Đốt cháy hoàn toàn 516 gam hỗn hợp X gồm các ancol CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH bằng một lượng oxi vừa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 5,16 gam hỗn hợp X gồm các ancol CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH bằng một lượng oxi vừa đủ thu được 12,992 lít hỗn hợp khí và hơi ở đktc. Sục toàn bộ lượng khí và hơi trên vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm m gam. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặt số mol CO2 và H2O lần lượt là a và b mol

→ a+ b= 0,58

Ta có: nO (X)= nX= b – a mol

Do đó: mX= mC+ mH+ mO (X)= 12a + 2b + 16 (b-a)= 5,16 gam

Giải hệ trên ta có: a= 0,24 và b= 0,34

CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Ta thấy: nCaCO3= nCO2= 0,24 mol

Khối lượng dung dịch giảm là ∆m= mCaCO3- (mCO2+ mH2O)= 0,24.100 – (0,24.44+0,34.18)= 7,32 gam

Đáp án A

Ý kiến của bạn