Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được hô

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được hô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được hỗn hợp CO2 và H2O. Dẫn hỗn hợp khí và hơi lần lượt qua:

-Bình 1 đựng H2SO4 đặc thấy bình tăng 6,3 gam

-Bình 2 đựng Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 25 gam kết tủa

Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Bình 1 đựng H2SO4 đặc hấp thụ H2O. →mH2O= 6,3 gam => nH2O = 6,3 : 18 = 0,35 (mol)

Bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 hấp thụ CO2. và mCaCO3= 25 gam

CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Ta có: nCO2= nCaCO3= 25/100= 0,25 mol;

Ta thấy nH2O > nCO2 nên 2 hidrocacbon đem đốt là ankan.

Đặt công thức chung của 2 ankan là CnH2n+2

CnH2n+2+ (3n+1)/2 O2 → n CO2+ (n+1) H2O

Ta có: (frac{{{n_{H2O}}}}{{{n_{CO2}}}} = frac{{n + 1}}{n} = frac{{0,35}}{{0,25}})

 nên n= 2,5.                  

Vì hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon liên tiếp nên X gồm C2H6 và C3H8.

Đáp án A

Ý kiến của bạn