Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Chia dung dịch A thà

Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Chia dung dịch A thà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Chia dung dịch A thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: trung hòa vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 0,1M

- Phần 2: cho tác dụng với 200 ml dung dịch BaCl2 0,1M thu được 1,97 g kết tủa.

Tính giá trị của V?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dung dịch A tác dụng được với KOH và dung dịch BaCl2 nên dung dịch A chứa cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3

CO2+ NaOH →  NaHCO3 (1)

CO2+ 2NaOH →  Na2CO3+ H2O (2)

-Phần 1: 2NaHCO3+ 2KOH →  K2CO3+ Na2CO3+ 2H2O (3)

Theo phương trình (3) ta có: nNaHCO3 = nKOH = 0,25. 0,1 = 0,025 mol

→  nNaHCO3 PT 1 = 2. 0,025 = 0,05 mol

-Phần 2: nBaCl2 = 0,02 mol; nBaCO3 = 0,01 mol

BaCl2+ Na2CO3 →  BaCO3↓ + 2NaCl (4)

Ta thấy nNa2CO3 = nBaCO3 = 0,01 mol →  nNa2CO3 PT 2 = 2. 0,01 = 0,02 mol

Theo PT (1) và (2) ta có: nCO2 = nNaHCO3+ nNa2CO3 = 0,05 + 0,02 = 0,07 mol →  V = 0,07.22,4 = 1,568 lít

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn