Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khó khăn phổ biến của vùng đồi núi ở nước ta là

Khó khăn phổ biến của vùng đồi núi ở nước ta là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khó khăn phổ biến của vùng đồi núi ở nước ta là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn