Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lực là nguyên nhân làm:

Lực là nguyên nhân làm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lực là nguyên nhân làm:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

Ý kiến của bạn